"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn" Ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW
VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 63 Đảng bộ trực thuộc với hơn 6,3 vạn đảng viên, trong đó có 125 Ủy viên Trung ương, trên 400 thứ trưởng và tương đương. 

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là tổ chức Đảng của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tham mưu trên quy mô cả nước, có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của hệ thống chính trị và sự phát triển của cả nước.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII diễn ra từ ngày 13-15/10, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về những nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan tham mưu chiến lược trong giai đoạn 5 năm sắp tới.

viec neu guong cua can bo dang vien co suc manh rat lon hinh 1
Ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

PV: Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, ông đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương?

Ông Đào Ngọc Dung: Đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ XI, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao.

Thứ hai, chúng ta đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng yếu là tham mưu chiến lược, tăng cường quan hệ với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các cơ quan tham mưu chiến lược để lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng. Sự phối hợp này ngày càng mật thiết hơn, thiết thực hơn, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tăng cường và tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng nhất đến công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên. Chính vì vậy, vị thế, vai trò của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt.

Thứ tư, không ngừng tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đi đôi với việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc.

Thứ năm là việc tăng cường công tác vận động quần chúng để nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm mẫn cán của người công chức, đồng thời để cho tổ chức đảng tham góp rất sâu vào công tác cải cách hành chính, xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

PV: Trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những nội dung quan trọng của Đảng bộ Khối là thực hiện Nghị quyết T.Ư4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xin ông cho biết những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết?

Ông Đào Ngọc Dung: Khi Nghị quyết T.Ư4 ra đời, Đảng bộ khối coi đây là một thời cơ để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và tự chỉnh đốn mình. Vì vậy, tập thể Ban chấp hành và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4. 

Chúng tôi gắn kết giữa T.Ư4 với Chỉ thị 03, lấy chi bộ làm nền tảng, lấy đảng viên làm chủ thể và lấy đạo đức công vụ làm khâu đột phá để nâng cao trách nhiệm, sự mẫn cán của cán bộ, đảng viên.

Chúng tôi đã tập trung triển khai 4 đề án nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, từ công tác tư tưởng, công tác kiểm tra đến công tác tổ chức của đảng. Trên cơ sở đó, tập trung làm rõ những khuyết điểm của mình.

Trong nhiệm kỳ vừa rồi, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xử lý 45 vấn đề còn tồn tại từ khóa XI để lại. Chúng tôi cũng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban xây dựng Đảng tập trung giải quyết những vấn đề có tính chất cốt lõi để tổ chức Đảng hoạt động. 

Ví dụ như quy định về chức năng, nhiệm vụ của cấp trên cơ sở hay củng cố, thiết lập, chuyển giao tổ chức đảng từ Khối các cơ quan Trung ương về địa phương và ngược lại; Tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và đảng bộ cơ sở. Từ đó làm cho các tổ chức đảng trong Khối hoàn thiện dần lên, hoạt động chất lượng hơn. 

Tập trung xử lý những vấn đề suy thoái trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đấu tranh phản bác lại những tư tưởng, những khuyết điểm, những vấn đề đang tồn tại. 

Cùng với đó là nâng cao chất lượng chi bộ bằng việc ban hành 3 nghị quyết. Nghị quyết 01 về nâng cao chất lượng chi bộ, Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Nghị quyết 03 về vấn đề kiểm tra. 3 nghị quyết này trong thực tiễn đã đi vào cuộc sống, vừa củng cố, vừa xây dựng, vừa chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu và phát hiện các điển hình tiên tiến.

Qua kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ khối được đánh giá là một trong những đảng bộ triển khai nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.     

PV: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối cũng tự đánh giá có những chỉ tiêu chưa đạt. Vậy ông có thể nói rõ hơn về những hạn chế, yếu kém của các đảng bộ trực thuộc cũng như Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương?

Ông Đào Ngọc Dung: Trước hết, trong 7 chỉ tiêu có 1 chỉ tiêu không đạt và đó là sự yếu kém của chính tổ chức Đảng. Cụ thể, việc tham mưu chiến lược ở một số lĩnh vực chưa đạt, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết XI của Đảng. Ví dụ như vấn đề chống suy thoái trong Đảng, chúng ta mới ngăn chặn chứ chưa đẩy lùi được. Thứ hai là sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo các cơ quan, với đảng đoàn, ban cán sự trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong chừng mực nào đó chưa đạt được như mong muốn. Có những nơi, vai trò của tổ chức Đảng bị coi nhẹ, hiệu quả hoạt động của cấp ủy còn thấp.

Trong công tác quản lý đảng viên cũng có những vấn đề cần quan tâm. Chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế. Công tác dân vận trong cơ quan nhà nước chưa thật sự được coi trọng. 

Do đó, chúng ta thấy hiện hữu đâu đó vẫn còn những chính sách chưa hợp lòng dân, xa rời thực tiễn. Phải chăng, đó cũng là tồn tại lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

PV: Trong giai đoạn 5 năm tới, đất nước đứng trước thời cơ và những thách thức mới. Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu nào, thưa ông?

Ông Đào Ngọc Dung: Mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi đặt ra là phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đôi với nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, mỗi tổ chức đảng cần thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, cấp ủy và tổ chức đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội. 

Muốn vậy, theo tôi, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nhận thức đầy đủ vinh dự cũng như trách nhiệm của mình, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, từ đó tham mưu những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, có tính thực tiễn cao.

Tổ chức đảng cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để từng cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ. Trong xây dựng đảng, một trong những vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong đảng. Các tổ chức đảng phải cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất, chủ động nắm và định hướng công tác tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh.

Một vấn đề nữa là việc nêu gương của các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu tổ chức đảng. Việc nêu gương này có một sức mạnh rất lớn và không có chỗ cho cái xấu. Bên cạnh đó, theo chúng tôi cũng cần đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để Chỉ thị thấm đẫm vào mỗi con người, trở thành việc thường xuyên trong đảng.

Việc thứ 3 là đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy phải đổi mới nội dung sinh hoạt đảng để tổ chức đảng là nơi để các đảng viên trao đổi ý kiến của mình, kể cả các ý kiến trái chiều nhằm tạo sự thống nhất trong đảng. 

Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của đảng, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, lãnh đạo về tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị để đảng mạnh, đoàn kết và tất cả đảng bộ phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.

PV: Thưa ông, một nội dung quan trọng của Đảng bộ Khối trong Đại hội lần thứ XII sắp tới là việc góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vậy, thời gian qua, các đảng bộ trực thuộc đã tiến hành công việc này như thế nào, thưa ông?

Ông Đào Ngọc Dung: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc góp ý vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương coi đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên từ đại hội chi bộ trở lên, thông qua các diễn đàn, trao đổi để góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Cho đến nay, qua tổng hợp bước đầu của 63 Đảng bộ thì có trên 5.000 chi bộ đóng góp ý kiến và tất cả các đảng bộ khi tổ chức đại hội đều đóng góp ý kiến. Kết quả đã có trên 300 trang A4 đóng góp ý kiến. Có những đảng bộ tham mưu chiến lược đã đóng góp tới 50 trang cho văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Những ý kiến đó, theo chúng tôi nghĩ, là những ý kiến hết sức tâm huyết với Đảng, có trách nhiệm, có nhiều ý tưởng, nội dung sáng tạo. Hầu hết các ý kiến từ cơ sở trở lên đều khẳng định, văn kiện Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị một cách nghiêm túc, chất lượng, công phu và có tính chất tổng hợp cao. Các ý kiến đóng góp đa phần tập trung vào những lĩnh vực chuyên ngành của mình, sát với tình hình thực tiễn.

Chẳng hạn, các Ban Đảng Trung ương tập trung sâu vào vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đề xuất những giải pháp, những nội dung làm sao để Nghị quyết đi vào cuộc sống, làm sao để khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn.

Hay khối kinh tế tổng hợp thì đi sâu vào vấn đề tổng kết thực tiễn, tổng kết những cơ chế, chính sách trong thời gian vừa qua và từ đó, đề xuất những giải pháp, những động lực mới…

Theo chúng tôi đánh giá, việc đóng góp của các Đảng bộ trong thời gian vừa qua rất có chất lượng.       

PV: Xin cảm ơn ông./.

Hương Giang/VOV-Trung tâm Tin (thực hiện)